Weekly Magazine Published Weekly in Dhivehi Language

Udhares Magazine is a weekly magazine published in dhivehi language, which include articles about, People, World News, Local Sports, Maldivian Films, etc...
   

hInW bEnuncvwnI pcrogcrWmc aufwacdwaigenc huSwhwLwnc


"hInW Kwbwru kiyWlWleac hWdw rIacCeve." miaI hInW vwlIdu Kwbwru kiyWlWkoncme fwhwrwku bunelevEne bwhekeve. hInW TIvIawSc vwnI Kwbwru kiyWlumwkI vwrwSc kuDwairuacsure kurWhitcvW kwmwkwScvefwai aekwmwSc huncnw xwauguverikwmeacge boDukwmuncneve. "kurimwtilImW kurevEne." miaI awbwduvesc hInW qwbUlukurW fwlcswfW aekeve. aegotunc TIvIge aetwac pcrogcrWmeac huSwhwLwaidIfwaivW hInWawSc huSwhwLwaidEnc vwkiaundwgU pcrogcrWmeac neteve.

mimwDumwaitiri hitcheyo hInWawkI mifwhwru audwrehuge mehcmWneve.

audwresc: mihWru TIvI mOlcDivcscgwai auLEtW kihW duvwheac vedWne?

hInW: 5 awhwruveacje TIvIgwai vwzIfW awdWkurWtW.

audwresc: TIvIawSc vwdevunI?

hInW: furwtwmw vwzIfW awdWkurI aeawrpOTcsc aotOriTIgwai. aetwnunc hincgi kOheacgwai bwaiverivegenc auLenikoSc kurinc TIvIgwai Kwbwru kiywmuncdiyw nizWmcaW bwacdwluvI. aEnW kwairIgwai KwbwrukiyumwkI vwrwSc kurWhitcvW kwmeackwmwSc bune TIvIawSc vwnumWmedu KiyWlu hOdWlinc. nizWmc dinc lwfWge mwtinc TIvIawSc vwncnwnc siTIlI.

audwresc: TIvIge vwzIfWawSc nukume aencmefurwtwmw huSwhwLwaidinI?

hInW: rwscmIkoSc TIvIawSc vwdevunufwhunc furwtwmwvesc huSwhwLwai dinI Kwbwreac. aEge kurinc pcrekcTiscawSc awaisc aonc kemerW ripOTeac huSwhwLwaidininc. awdi aeduvwsckoLu vwrwSc ginwainc aonckemerW ripOTctwac huSwhwLwaidininc.

audwresc: mihWtwnwSc aencmeginwainc huSwhwLwaidevifwaivWne pcrogcrWmwkI?

hInW: (hIlWfwai) aehenc kwnDwaeLigenc miveni pcrogcrWmekE bunWkwSc nEnge. vwrwSc ginw pcrogcrWmctwac vWnI huSwhwLwaidIfwai. gWtcgwnDwkwSc hurihW pcrogcrWmeachenc huSwhwLwaidevifwai huncnWnI.

audwresc: aencme boDwSc huSwhwLwaidEhitcvW pcrogcrWmwkI?

hInW: hurihW pcrogcrWmeacvesc huSwhwLwaidEhitcvE. miaI kurWhitunc kurW kwmwkwScvWtIaeacvesc fUhikwmeacneti pcrogcrWmc- twac huSwhwLwai dEhitcvE. KWacBwkoSc lwaivc pcrogcrWmctwac huSw- hwLwaidEhitcvE.

audwresc: "tiywbEfuLuncge furuBwtu" huSwhwLWlwnc libunI kihineac?

hInW: tiywbEfuLuncge furuBwtwkI kurinc xwkIbubE, fwhunc swaclE, vwrwSc fWhwgwkoSclevEgotwSc huSwhwLwaidemuncdiyw pcrogcrWmeac. xwkIbubeaWai swaclE- vesc miawhwrwku rWacjeawku netc. aehencve TIvIge aiscbEfuLunc awLugwnDu hwmwjeacsI. aehencve verinc aencgevikwmeac kurumuge awzumugwai mikwnc kurwnc kurimwtilI. hitwScaerI awnchenckuacjeacviywsc kurevEneyE. kerigenc koScfinwmw kurevEnekwmuge auacmIdugwai mipcrogcrWmc huSwhwLwaidEnc feSI.

audwresc: tifwdw pcrogcrWmeac huSwhwLwncvImW hWscvWgotcvitw?

hInW: mWboDeackoSc hWheacnuvE. hInW viscnI hInWawSc kurevEaencme rwngwLwkwSc mikwnc kurevEtO. awneackoLunc neTunc xwkIbubeaW dimWvegenc xwkIbubEge aehIterikwncvesc vwrwSc boDwSc mikwmugwai libunu. xwkIbube vesc bunuacvI hInWawSc vWneyE.

audwresc: furuBwtwSc twacyWruvumwSc pcrekcTisc kurinctw?

hInW: mipcrogcrWmc huSwhwLwaidEnc jehEkwnc aengunI rOdwawSc dihwvwrwkwSc duvwhwScvefwaivwnikoSc. aehencve libunu vwgutukoLugwai bODuge mwswackwtctwac pcrekc-TisckoSclW hedinc. mipcrogcrWmwkI aWncmuncnW vwrwSc guLigenc kuriawSc gencdevE lwaivc pcrogcrWmeac. vImW vIhWvesc aWncmuncnW guLigenc hwmwhwmw mincgwnDeacge terEgwai huSwhwLwaidevEtO awbwduvesc mwswackwtckurwnc. furwtwmw "furuBwtu" huSwhwLwaidincrE bwaiveriawku bunuacvi bODu koncmevescvwrwkwSc bclokcvW vWhwkw. vImW aEgefwhunc vwrwSc bwlwnc bODuvesc vIhWvesc boDeackoSc fencnwhenc nwmcbwrutwac fuSuncjwhWlevEtO,

audwresc: tifwdw lwaivc pcrogcrWmeac huSwhwLwaidEairu dimWvW dwtitwkwkI?

hInW: bwaeac fwhwru vWhwkw dwackW dwrwjwtwkuge mwacswlw kurimwtivE. aWncmu diriauLumugwai aefwdw mwtI dwrwjwtwkeac awmiaclwawSc bEnunc kurwnc ginwainc nujehEtI migotwSc dimWvwnI.

audwresc: "tiywbEfuLuncge furuBwtu" huSwhwLwaidinumunc konckwhwlw bwsctwkeac aivifwaivwnI?

hInW: vwrwSc ginw fwrWtctwkwkunc guLW rwngwLE buni. KWacBwkoSc TIvIge aiscbEfuLuncvesc vwrwSc hitcvwrudI rwngwLukwmwSc vidWLuvi. aWncmuncge fwrWtunc hitcvwru libEfwdw bwsctwac aivumunc vwrwSc aufWveri hitchwmwjehunc libE.

audwresc: hInW Kwbwru kiyWlWgotW huSwhwLwaidEleac vwrwScvesc rIti. kIkE mikwmWmedu bunwnI?

hInW: (hIlWfwai) vwrwSc boDwSc xukuriacyW. vwrwSc ginw mIhunc tihenc bunE. aeaI libE vwrwSc boDu hitchwmwjehumeac. aencme boDwSc hitchwmwjehunI rwaIsulcjumchUriacyW mikwmwSc hitcvwrudeacvW Kwbwru kiyWleac rwngwLukwmwSc vidwLuvumunc.

audwresc: Kwbwru kiyW aenwauncswruncge tereainc aencme fWhwgwvwnI?

hInW: rWacjeainc aiscmWAIlc vwhIdu, bErunc sIaencaencge Kwbwru huSwhwLwaidE rOzcmeri CWrCc, awdi reliTcsWvwsilcvW vwrwSc fWhwgw koSclevE.

audwresc: midWairWainc aiturwSc bEnuncvwnI?

hInW: aiturwSc midWairWainc pcrofexwnwlc Tcreainincg hOdumwSc bEnunc

audwresc: kuriawSc aotctWngwai kurW auacmIdwkI?

hInW: mihWru KwbwrukiyW, pcrogcrWmctwac pcrezencTckurwnI. mIgeaiturunc pcrogcrWmc aufeacdumwkIvesc vwrwSc xwaugu-verivWkwmeac. kuriawSc aitctWngw mikwnctwacvesc dwsc-kurwnc bEnuncvE.

audwresc: aenwauncswrwkwScvItI vwrwSc ginw hedunc bEnuncvWnetW. hedumWmedu bunwnI?

hInW: bunevEnI hitchwmwjehE vwrwkwScnUnE hedumugekwnctwac beheacTenIkI. aeaI ginw swbwbutwkwkWvesc hure. aeackwmwkI aehWginw hedunc gwtumwkIvesc libE musWrwainc kurevEne kwmeacnUnc. TIvIncKwbwru kiyWairu lW hedumwSc hwmwjehifwaivw vwki ausUlwkunc lWri libE. aenUnc gotcgotwSc lWhedunctwac hOdwnc jehenI awmiaclwawSc.

audwresc: awmiaclw diriauLumWmedu bunelWnI?

hInW: vwrwScvesc hitchwmwjehE diriauLumeac auLemunc midwnI. mihWru kuDwdwrifuLeacvesc hurImW aEnWaWaiaeku hEdwvW vwgututwkwkI vwrwSc KWacBwkoSc aufWveri vwgutu-twkeac. bEnuncvwnI vIhWvesc ginw vwgutu dwrifuLWaekI hEdwkurwnc. aofIhugwai auLE vwgutuvesc hitc aoncnWnI dwrifuLWaekIgwai. aEnWge hwrwkWtctwkW auLEauLumW aeaI bune-dEncvesc nEgEhW aufWveri kwmeac genescdE kwnctwactwac.

audwresc: nincmWlwmunc bunelWnI?

hInW: TIvIge pcrogcrWmctwkW Kwbwru bwaclwvW fwrWtctwkwSc, awdi heyoaedE hurihW fwrWtctwkwSc vwrwSc boDwSc xukuriacyW. KWacBwkoSc tuactukoacko awdi mwncmwaWai bwacpwawSc vwrwSc boDwSc xukuriacyW

 
  awdwdu:
204
tWrIKc:
2004 rwbcnevon 03